Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Nextplease!

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) Nextplease!

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Daniel Wojciechowski (zwana dalej „Administratorem”).

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca na urządzeniu mobilnym z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.

5. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

6. Usługodawcą  jest Daniel Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Daniel Wojciechowski, z siedzibą: ul. Maratońskiej 17/14, 26-600 Radom, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Radom, REGON: 369755020, NIP: 9482613710, Nr rachunku bankowego: 24 1140 2004 0000 3402 7476 4942, adres e-mail: d.wojciechowski@polskalive.pl

7. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu Aplikacji polegającej na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego Aplikacji, w celu umożliwienia nabywania i wymiany pomiędzy Użytkownikami Przedmiotów na warunkach określonych w Regulaminie.

8. Przez Przedmioty rozumie się rzeczy ruchome jak i dobra niematerialne, które spełniają dwie cechy: 1) mogą być przedmiotem obrotu oraz 2) ich wartość da się określić. Przedmioty dzielą się na następujące kategorie:
    a. Książka posiada m.in.  autora, tytuł, kategorię, wagę punktową;
Przedmiotem mogą być przedmioty lub usługi niematerialne.

    b. Punkty nabywane bezpośrednio od administratora.

9. Użytkownicy mogą za pośrednictwem Aplikcji zawierać umowy wymiany Przedmiotów w zamian za Punkty lub inne przedmioty.

10. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Aplikacji w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami). Wszelkie wpływy z tytułu przechowywania w Aplikacji treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym przechowywaniem takich treści.

11. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach i transakcjach między Użytkownikami, udostępnia jedynie zasoby systemu teleinformatycznego Aplikacji. Usługodawca udostępnia jedynie Użytkownikom narzędzie (platformę) do nabywania i wymiany Przedmiotów.

12. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z Usług do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem https://www.nextplease.com.pl/regulamin w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

13. Użytkownikiem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

14. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności elektronicznego Biuletynu (Newslettera), informacji o promocjach, widowiskach, nowych funkcjonalnościach Serwisu lub towarach lub usługach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące), na podany przez Użytkownika (przy ewentualnej rejestracji) adres e-mail lub na Konto Użytkownika oraz przez indywidualne wiadomości kierowane poprzez Usługodawcę do nieokreślonej liczby Użytkowników. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie poprzez zmianę ustawień Konta Użytkownika poprzez edycję swojego profilu – funkcja „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej”.

15. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Serwisu jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym informuje Użytkowników w formie elektronicznej, o ile te nowe funkcje, zmiany lub modyfikacje ich dotyczą.

16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

17. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Usługi.

18. Podczas Rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, adres zamieszkania.

19. W wyniku prawidłowej rejestracji Usługodawca tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu), dalej: „Konto” lub „Konto Użytkownika".

20. Użytkownikowi nie wolno umożliwiać korzystania z jego Konta innym osobom, jak i udostępniać danych do tego Konta; login i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób. Konto jest niezbywalne.

21. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w czasie rejestracji, jak i w czasie korzystania z Serwisu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Użytkownika lub dotyczących innego Użytkownika, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Usługodawcy.

22. Użytkownik nie może mieć więcej niż jednego Konta.

23. Do zalogowania się w Serwisie konieczne jest prawidłowe podanie danych do logowania, tj. nazwy Użytkownika podanej przy Rejestracji oraz hasła.

24. Usługodawca może podejmować wszelkie środki w celu weryfikacji prawdziwości danych w Koncie Użytkownika (np. zażądać od Użytkownika w formie oryginału, kopii, skanu lub fotokopii dokumentów potwierdzających jego aktualne dane, dowodu osobistego, zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, numeru REGON, zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej, odpisu z KRS). W przypadku nieprzedstawienia w terminie żądanych dokumentów, Usługodawca może zawiesić Konto.

 

§ 2 Dane automatyczne

1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie („dane automatyczne”).

2. Do danych automatycznych należą:

• id uzytkownika przypisywane po włączeniu aplikacji

3. Dane automatyczne mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane automatyczne będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.

4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych automatycznych.

 

 

§ 3 Dane osobowe

1. Dodawanie/edycja danych osobowych dostępna jest w sekcji Ustawień aplikacji.

2. Do danych osobowych należą:

• numer telefonu,

•    adres e-mail.

•    adres zamieszkania

 

3. Podanie tych danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

4. Dane te mogą być potrzebne do kontaktowania się Użytkownika z Administratorem oraz do korzystania z pewnych funkcji Aplikacji jak m.in. zgłaszanie reklamacji oraz udziału w konkursach.

5. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem oraz realizacji niektórych funkcji Aplikacji.

 

§ 4 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

 

 

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.

2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia

udostępnionych danych osobowych.

3. W przypadku usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, Użytkownik utraci możliwość

korzystania z funkcje Aplikacji korzystających z tych danych.

4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym

poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.

 

                                                        § Punkty

 

1.      Użytkownik ma możliwość nabycia Punktów, które zasilają jego Konto.

2.      Każdy Użytkownik ma możliwość przekazania dowolnej liczby Punktów, które posiada, dowolnemu innemu Użytkownikowi Aplikacji, w szczególności w ramach wykonania umowy nabycia lub wymiany Przedmiotu.

3.      Czynności dokonywane w ramach korzystania z Aplikacji nie mają charakteru czynności bankowych, a przepisy prawa bankowego nie mają zastosowania. Usługodawca nie pełni roli agenta rozliczeniowego.

4.      Zakup punktów za pośrednictwem Aplikacji odbywa się w sposób następujący:
    a. Użytkownik (Nabywca) określa liczbę punktów, które chce nabyć;
    b. Użytkownik (Nabywca) potwierdza cenę zakupu będącą iloczynem liczby kupowanych punktów i wartości 1 zł.

 

                                                  § Dodawanie przedmiotów

 

1. Użytkownik może dodać dowolną liczbę przedmiotów w dowolnych kategoriach. Każdy przedmiot może być następnie wystawiony do wymiany („Wystawienie Przedmiotu”).

2. Przedmiot może zostać wystawiony do wymiany wyłącznie wtedy, gdy zostały spełnione następujące czynności:
    a. Przedmiot został wstawiony do „Mojej biblioteki” oraz
    b. został wstawiony do „Moje oferty” oraz
    c. został prawidłowo oznaczony

3. Użytkownik dokonujący wystawienia Przedmiotu zwany jest dalej Wystawiającym.

4. Wartością Przedmiotu jest liczba Punktów określona przez kategorię.

5. Każdy Przedmiot wystawiony, który nie został jeszcze przez nikogo zamówiony, może być w dowolnym momencie edytowany, wycofany z wystawienia lub usunięty przez Wystawiającego.

                                                    § Zamawianie przedmiotów

1. Przedmiot może zostać zamówiony tylko przez Użytkownika, który:
    a. posiada odpowiednią liczbę Punktów, to jest co najmniej tyle, ile wynosi wartość Przedmiotu, który chce zamówić/lub przedmiot o odpowiedniej wadze punktowej oraz
    b. ma uzupełnione dane adresowe (jego kraj zamieszkania musi zgadzać się z regionem wysyłki określonym przez właściciela wystawionego przedmiotu) oraz
    c. ma zweryfikowany adres e-mail oraz
    d. którego Konto nie zostało zawieszone przez Usługodawcę.

                                                    § Ograniczenie wystawiania przedmiotów

1. Zakazane jest wystawianie Przedmiotów innych niż książki, komiksy, gazety czy powszechnie rozumiana literatura.

                                                  § Zawieszenie konta

 

1. Jeżeli Użytkownik narusza Regulamin lub przepisy prawa („Niedozwolone korzystanie z Usługi”), Usługodawca może zawiesić Konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony.

2. Niedozwolone korzystanie z Usługi obejmuje w szczególności sytuacje, gdy:
    a. Użytkownik swoim działaniem lub zaniechaniem negatywnie wpływa na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzi Usługodawcy;
    b. Użytkownik zamieścił Dane (w szczególności wystawił Przedmioty) sprzeczne z Zasadami Zamieszczania Danych, w szczególności wystawił Przedmiot Zakazany;
    c. Dane Użytkownika, o których mowa w §5 wymagają dodatkowej weryfikacji;
    d. Otrzymanie przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych zamieszczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności;
    e. Użytkownik korzysta z danych osobowych innych Użytkowników dostępnych w Aplikacji w celach innych niż korzystanie z Usług, w szczególności wysyła im niezamówione informacje handlowe (spam);
    f. Użytkownik narusza zasady korzystania z Konta lub posiada więcej niż jedno Konto.;
    g. Użytkownik narusza zasady dotyczące danych osobowych (w szczególności zasady wynikające z Polityki Prywatności.
    h. Usługodawca otrzymuje od Użytkowników wiarygodne wiadomości, że dany Użytkownik nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z zawartych umów lub też korzysta z Aplikacji w celu wyłudzenia informacji;
    i. Użytkownik otrzymał znaczną ilość ocen i komentarzy negatywnych;

2. Użytkownik, którego Konto jest zawieszone, ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania, będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy.

3. Użytkownik, którego Konto jest zawieszone, może wystąpić do Usługodawcy o odwieszenie Konta. Usługodawca może odwiesić Konto po złożeniu przez Użytkownika wyjaśnień oraz oświadczenia o tym, iż zapoznał się on z Regulaminem oraz przepisami prawa i zobowiązuje się do nienaruszania Regulaminu oraz przepisów prawa w przyszłości.

 

                                                   § Odpowiedzialność Użytkownika za bezprawne Dane

 

1.      Użytkownik, który zamieścił Dane sprzeczne z Zasadami Zamieszczania Danych, obowiązany jest do naprawienia szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia tych Danych, w pełnej wysokości.

2. Jeśli całość lub część szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia Danych sprzecznych z Zasadami Zamieszczania Danych, pokrył Usługodawca, może on dochodzić od Użytkownika, który te Dane zamieścił, regresu, w pełnej wysokości. Ponadto Użytkownik obowiązany jest do naprawienia wszelkich innych szkód, które Usługodawca poniósł wskutek zamieszczenia takich Danych, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych (utrata renomy, dobrego imienia, koszty pomocy prawnej).

                                              § Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku zawieszenia Konta, chyba że czynności te podjął w oparciu o przesłankę nie wymienioną w Regulaminie.

2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:
    a. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Aplikacji
    b. braku możliwości dostępu do Aplikacji, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
    c. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności;
    d. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;
    e. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego Użytkownika Internetu;
    f. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Aplikacja (np. Microsoft Windows);
    g. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
    h. w innych wypadkach określonych w Regulaminie.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

5. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Aplikacji. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.

6. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Aplikacji, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Aplikacji. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Aplikacji, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej telefonu podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika obejmuje jedynie stratę rzeczywistą, nie obejmuje utraconych korzyści (lucrum cessans).

 

                                                   § Rola Serwisu

 

1. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach i transakcjach między Użytkownikami, nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi, w szczególności nie jest stroną umów dotyczących Przedmiotów.

2. Usługodawca nie gwarantuje:
    a. dokładności ogłoszeń i informacji kontaktowych ani jakości, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem Przedmiotów ani należytej jakości wystawianych Przedmiotów;
    b. iż Wystawiający lub Zamawiający mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru;
    c. Uczciwości, rzetelności i prawdomówności Użytkowników.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z nawiązania lub próby nawiązania kontaktu w ramach Aplikacji.

4. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za:
    a. Zachowanie Użytkowników w ramach Aplikacji;
    b. Nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku wystawienia Przedmiotu;
    c. Następstwa działań lub zaniechań osób trzecich, a stanowiących naruszenie przepisów Regulaminu;
    d. Jakość, bezpieczeństwo lub legalność wystawianych Przedmiotów;
    e. Prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników;
    f. Zdolność Wystawiających do ich wydania;
    g. Wypłacalność Użytkowników składających oferty.

5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej (Dobrowolne Rozstrzyganie Sporów), Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ofert i zawartej lub niedoszłej do skutki lub niewykonanej lub nienależycie wykonanej Umowy rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

                                                    § Reklamacje

1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację na adres e-mail: d.wojciechowski@polskalive.pl. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.

2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

3. Prawo Użytkownika dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń przeciwko Usługodawcy przysługuje mu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Bezskuteczne wyczerpanie postępowania reklamacyjnego oznacza, iż Użytkownik złożył prawidłową reklamację (zgodnie z wymogami ust. 1) i upłynął termin, o którym mowa w ust. 2 i w tym terminie i do chwili wystąpienia z roszczeniami przez Użytkownika nie doszło do porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, kończącego całościowo powstały spór.

                                                    § Zbycie Aplikacji

Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Aplikację sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu.

                                                    § Zakończenie korzystania z Usługi i usunięcie Konta

1.      Usługodawca umożliwia nieodpłatnie Użytkownikowi zakończenie, w każdej chwili, korzystania z Usługi, przez możliwość opuszczenia Aplikacji (wylogowanie).

2.       Użytkownik zarejestrowany może się wyrejestrować w każdym czasie.

 

                                        § Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Aplikacji.

2. Usługodawca zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed zamierzoną zmianą Jeżeli w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i obowiązują od dnia następnego po upływie tego terminu. Wypowiedzenie następuje przez zawiadomienie Usługodawcy na podany w powiadomieniu adres poczty elektronicznej.

3. Prawem właściwym dla korzystania z Portalu jest prawo polskie.

4. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 385 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

 

PRIVACY POLICY MODEL FOR MOBILE APPLICATION Nextplease!

This privacy policy governs your use of the software application Nextplease! (“Application”) for mobile devices that was created by Daniel Wojciechowski. The Application is [BASIC DESCRIPTION OF THE APP (FEATURES, FUNCTIONALITY AND CONTENT)] 

 

What information does the Application obtain and how is it used?

User Provided Information 

The Application obtains the information you provide when you download and register the Application. Registration with us is optional. However, please keep in mind that you may not be able to use some of the features offered by the Application unless you register with us.

 

When you register with us and use the Application, you generally provide (a) your name, email address, age, user name, password and other registration information; (b) transaction-related information, such as when you make purchases, respond to any offers, or download or use applications from us; (c) information you provide us when you contact us for help; (d) credit card information for purchase and use of the Application, and; (e) information you enter into our system when using the Application, such as contact information and project management information.

We may also use the information you provided us to contact your from time to time to provide you with important information, required notices and marketing promotions.

Automatically Collected Information 

 

In addition, the Application may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device you use, your mobile devices unique device ID, the IP address of your mobile device, your mobile operating system, the type of mobile Internet browsers you use, and information about the way you use the Application. 

 

Does the Application collect precise real time location information of the device?

This Application does not collect precise information about the location of your mobile device. 

 

Do third parties see and/or have access to information obtained by the Application?

Only aggregated, anonymized data is periodically transmitted to external services to help us improve the Application and our service. We will share your information with third parties only in the ways that are described in this privacy statement.

We may disclose User Provided and Automatically Collected Information:

  • as required by law, such as to comply with a subpoena, or similar legal process;

  • when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect our rights, protect your safety or the safety of others, investigate fraud, or respond to a government request;

  • with our trusted services providers who work on our behalf, do not have an independent use of the information we disclose to them, and have agreed to adhere to the rules set forth in this privacy statement.

  • if Daniel Wojcechowski is involved in a merger, acquisition, or sale of all or a portion of its assets, you will be notified via email and/or a prominent notice on our Web site of any change in ownership or uses of this information, as well as any choices you may have regarding this information.

 

What are my opt-out rights?

You can stop all collection of information by the Application easily by uninstalling the Application. You may use the standard uninstall processes as may be available as part of your mobile device or via the mobile application marketplace or network. You can also request to opt-out via email, at d.wojciechowski@polskalive.pl

 

Data Retention Policy, Managing Your Information

We will retain User Provided data for as long as you use the Application and for a reasonable time thereafter. We will retain Automatically Collected information for up to 24 months and thereafter may store it in aggregate. If you’d like us to delete User Provided Data that you have provided via the Application, please contact us at privacy@applicationsite.com and we will respond in a reasonable time. Please note that some or all of the User Provided Data may be required in order for the Application to function properly.

 

Children

We do not use the Application to knowingly solicit data from or market to children under the age of 13. If a parent or guardian becomes aware that his or her child has provided us with information without their consent, he or she should contact us at d.wojciechowski@polskalive.pl. We will delete such information from our files within a reasonable time.

 

Security

We are concerned about safeguarding the confidentiality of your information. We provide physical, electronic, and procedural safeguards to protect information we process and maintain. For example, we limit access to this information to authorized employees and contractors who need to know that information in order to operate, develop or improve our Application. Please be aware that, although we endeavor provide reasonable security for information we process and maintain, no security system can prevent all potential security breaches.

 

Changes

This Privacy Policy may be updated from time to time for any reason. We will notify you of any changes to our Privacy Policy by posting the new Privacy Policy here and informing you via email or text message. You are advised to consult this Privacy Policy regularly for any changes, as continued use is deemed approval of all changes. You can check the history of this policy by clicking here.

 

Your Consent

By using the Application, you are consenting to our processing of your information as set forth in this Privacy Policy now and as amended by us. "Processing,” means using cookies on a computer/hand held device or using or touching information in any way, including, but not limited to, collecting, storing, deleting, using, combining and disclosing information, all of which activities will take place in the United States. If you reside outside the United States your information will be transferred, processed and stored there under United States privacy standards. 

 

Contact us

If you have any questions regarding privacy while using the Application, or have questions about our practices, please contact us via email at d.wojciechowski@polskalive.pl.

© 2023 by The Book Lover. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now